Platforma za upravljanje dečijim ustanovama

Elemental Kids

Ostanite povezani sa decom
čak i kad niste zajedno.

Da li se kao ustanova susrećete sa sledećim izazovima:

➡ Viber grupe su vam prezasićene?
➡ Imate izazov sa otežanom komunikacijom sa roditeljima?
➡ Ne uspevate da vodite evidenciju plaćanja i da imate dobru naplatu?
➡ Nemate mogućnost da na pravi način vodite evidenciju o rasporedima i postignućima?
Ako je odgovor na bilo koje od pitanja DA, onda je Elemental Kids pravo rešenje za vas.

Šta je Elemental Kids?

Problemi sa kojima se susreću ustanove• više kanala komunikacije
• prezasićene Viber grupe
• više alata za upravljanjem svojim poslovanjem
• bez dobrog načina da predstave svoje poslovanje
Problemi sa kojima se susreću roditelji• previše kanala komunikacije
• loš pregled važnih informacija
• nedovoljno razumevanje toga šta ustanove rade sa decom

Ciljevi koje Elemental Kids ima• da ustanove unaprede i digitalizuju svoje poslovanje
• da se ustanove bolje povežu sa roditeljima
• da ustanove predstave svoj način rada na moderan način
• da se roditelji povežu sa decom, čak i kada nisu zajedno
• da se roditeljima olakša uvid u dečije rasporede
• da se slike i video materijali dele na bezbedan način

Šta Elemental Kids platforma nudi• web aplikacija za vlasnike uz pomoć koje je upravljanje poslovanjem centralizovano i svedeno na jedan alat
• mobilna aplikacija za vaspitače koja omogućava brže i efikasnije obavljanje svakodnevnih zadataka, što ostavlja više vremena za boravak sa decom
• jedinstvena mobilna aplikacija za roditelje koja im pomaže da budu organizovaniji i provode više kvalitetnog vremena sa svojom decom

Kome Elemental Kids pomaže i kako?

Ustanove

• moderan izgled
• lako predstavljanje vaspitno-edukativnog sadržaja
• kreiranje i deljenje rasporeda aktivnosti
• pregled finansija
• mesto gde zaposleni započinju i završavaju dan

Nastavno osoblje

• pregled grupa i rasporeda
• brzo i lako deljenje slika i videa sa roditeljima
• jednostavno deljenje sadržaja edukativnih radionica u formi blog objava
• slanje notifikacija roditeljima
• chat

Roditelji

• raspored svih aktivnosti koje deca pohadjaju na jednom mestu
• uvek dostupne slike i video materijali u originalnom kvalitetu
• pregled projekata na kojima se radi
• objedinjene notifikacije i računi iz svih ustanova

Web aplikacija za ustanove

Mobilna aplikacija za roditelje

Zakažite prezentaciju

Zakoračite u Elemental Kids svet i upoznajte se sa mogućnostima koje nudi!


© 2024 Elemental Tech. All rights reserved.

Platform for childcare facilities management

Elemental Kids

Stay connected with children even when you are not together.

Is your business facing the following issues:

➡ Viber/WhatsApp groups are overflooded?
➡ You have difficulties while communicating with parents?
➡ Having issues with invoices management and your billing is not good?
➡ There are no adequate tools to track all schedules and children's accomplishments and progress?
If the answer to any of the previous questions is YES, then Elemental Kids is the right solution for you.

What is Elemental Kids?

Challenges businesses are facing• multiple communication channels
• Viber groups being overwhelmed
• multiple tools for running the business
• without proper way to present their way of work
Challenges parents are facing• multiple communication channels
• bad overview of important information
• lack of understanding what education program business is using

Elemental Kids goals• to improve and digitize how businesses work
• to connect businesses with parents better
• to present the business's education program in a modern way
• to connect parents with children when they are not together
• to simplify overview of children's schedules for parents
• to share photos and videos in a safe and secure way

What does Elemental Kids offer• web app for owner to centralize and simplify their every day work
• mobile app for teachers to improve and speed up every day tasks, which leads to having more time for children
• one single mobile app for parents that helps them be more organized and provides them more quality time with children

Who Elemental Kids helps and how?

Businesses

• modern look
• easy presentation of educational content
• creation and sharing of schedules
• finances overview
• place where employees start and end their day

Teachers

• groups overview
• schedule overview
• fast and easy sharing of photos and videos with parents
• simple sharing of posts related to educational content in a form of a blog post
• sending notifications to parents

Parents

• schedule of all activities children are attending in one place
• photos and videos always available in the original quality
• overview of projects children are enrolled in
• unified notifications and invoices from all businesses

Businesses web app

Parents mobile app

Schedule a demo

Step into the Elemental Kids world and find out what are the possibilities!


© 2024 Elemental Tech. All rights reserved.

Thank you!

Someone from our team will get in touch soon! We are looking forward to meeting you!

Hvala Vam!

Neko iz našeg tima će Vam se ubrzo javiti! Radujemo se upoznavanju!

Preporučite ustanovu za koju smatrate da bi joj aplikacija Elemental Kids koristila

Ako biste želeli da se rešite Viber grupa u ustanovi koju pohadja Vaše dete, ovo može biti prvi korak. Pomozite nam da bismo mi pomogli Vama.

Hvala Vam!

Neko iz našeg tima će ubrzo kontaktirati ustanovu koju ste preporučili!

Recommend the business you believe would benefit of using the Elemental Kids app

If you'd like to get rid of Viber/WhatsApp groups in the school your child is attending, this might be the first step. Help us so we can help you!

Thank you!

Someone from our team will soon contact the business you recommended!